Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 80
Rank T.Anh
Số Skin 99
480,000đ
400,000đ
Số Tướng 96
Rank C.Thủ
Số Skin 106
880,000đ
800,000đ
Số Tướng 74
Rank C.Thủ
Số Skin 77
540,000đ
450,000đ
Số Tướng 56
Rank T.Anh
Số Skin 58
480,000đ
400,000đ
Số Tướng 110
Rank C.Thủ
Số Skin 136
990,000đ
900,000đ
Số Tướng 42
Rank K.Cương
Số Skin 25
275,000đ
250,000đ
Số Tướng 42
Rank Đồng
Số Skin 24
495,000đ
450,000đ
Số Tướng 63
Rank K.Cương
Số Skin 36
244,444đ
222,222đ
Số Tướng 36
Rank C.Thủ
Số Skin 19
611,111đ
555,555đ
Số Tướng 55
Rank T.Anh
Số Skin 28
220,000đ
200,000đ
Số Tướng 71
Rank T.Anh
Số Skin 99
1,650,000đ
1,500,000đ
Số Tướng 56
Rank C.Thủ
Số Skin 71
440,000đ
400,000đ
Số Tướng 37
Rank T.Anh
Số Skin 34
330,000đ
300,000đ
Số Tướng 49
Rank C.Thủ
Số Skin 65
495,000đ
450,000đ
Số Tướng 61
Rank K.Cương
Số Skin 50
385,000đ
350,000đ
Số Tướng 48
Rank T.Anh
Số Skin 35
825,000đ
750,000đ
Số Tướng 55
Rank B.Kim
Số Skin 40
275,000đ
250,000đ
Số Tướng 73
Rank C.Thủ
Số Skin 74
1,375,000đ
1,250,000đ
Số Tướng 96
Rank C.Thủ
Số Skin 101
770,000đ
700,000đ
Số Tướng 46
Rank K.Cương
Số Skin 32
242,000đ
220,000đ