Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 99
Rank C.Thủ
Số Skin 110
1,164,000đ
970,000đ
Số Tướng 94
Rank C.Thủ
Số Skin 125
1,560,000đ
1,300,000đ
Số Tướng 38
Rank K.Cương
Số Skin 40
336,000đ
280,000đ
Số Tướng 87
Rank K.Cương
Số Skin 117
880,000đ
Số Tướng 48
Rank C.Thủ
Số Skin 35
518,700đ
399,000đ
Số Tướng 79
Rank K.Cương
Số Skin 73
660,000đ
550,000đ
Số Tướng 104
Rank C.Thủ
Số Skin 139
1,656,000đ
1,380,000đ
Số Tướng 53
Rank C.Thủ
Số Skin 51
474,000đ
395,000đ
Số Tướng 38
Rank K.Cương
Số Skin 37
499,000đ
Số Tướng 94
Rank K.Cương
Số Skin 137
1,788,000đ
1,490,000đ
Số Tướng 45
Rank K.Cương
Số Skin 26
330,000đ
Số Tướng 47
Rank K.Cương
Số Skin 70
599,000đ
Số Tướng 101
Rank C.Thủ
Số Skin 120
980,000đ
Số Tướng 61
Rank K.Cương
Số Skin 55
390,000đ
Số Tướng 89
Rank C.Thủ
Số Skin 73
680,000đ
Số Tướng 61
Rank C.Thủ
Số Skin 49
420,000đ
Số Tướng 47
Rank K.Cương
Số Skin 21
260,000đ
Số Tướng 53
Rank C.Thủ
Số Skin 34
363,000đ
330,000đ
Số Tướng 48
Rank C.Thủ
Số Skin 31
230,000đ
Số Tướng 95
Rank C.Thủ
Số Skin 108
957,000đ
870,000đ